Download algemene voorwaarden

NEDERLANDS

ALGEMENE VOORWAARDEN BodyWorks Interntional B.V. VOOR LEVERING AAN BEDRIJVEN (B2B)

Mocht u vragen hebben met betrekking tot de levering of producten kunt u contact opnemen met BodyWorks.
Deze groothandel is van Body Works International BV. In deze algemene voorwaarden wordt onder verkoper verstaan: Body Works International BV

Dank u voor uw aandacht en veel plezier op deze onze sport en fitnessgroothandel.
e-mail: sales@bodyworks.nl 

Bedrijf / Company: 
Body Works International BV 
Tel: +(31)(0)20-6140197 

Administratie en retouradres:
Stavangerweg 41-27,
9723 JC  Groningen
KvK: 33 194 053
BTW nr: 8084.00.903 B01

1.) BETALING / PRIJZEN 
Op het moment dat u een bestelling opgeeft, is verkoper gehouden voor die prijs te leveren. In geval er duidelijk sprake is van een onjuiste prijs dan kan verkoper de prijs wijzigen. Wij zullen u dan direct informeren en samen naar een oplossing zoeken.

Al onze prijzen zijn in € (Euro) exclusief BTW tenzij anders aangegeven.
Voor drukfouten of wijzigingen in de prijzen, modellen, types, uitvoeringen e.d. zijn wij niet aansprakelijk.

Vrachtkosten kunnen variëren en/of afwijken van uw bestellingbevestiging die u per e-mail heeft ontvangen. Dit is afhankelijk van het gewicht en omvang van de totale bestelling. De vrachtkosten die wij berekend krijgen van de vervoerder berekenen wij aan u door zonder opslag. Orders zijn uitsluitend levering FOB tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Betaling van uw bestelling is mogelijk via het online betaalsysteem van onze shop en in samenwerking met MultiSafePay "Online betaal transacties." 
Levering op rekening is mogelijk maar dat gebeurt in overleg met onze financiële afdeling en ondertekende goedkeuring van S. Cosman (CEO).
Reclamaties binnen 7 dagen.

2.) VOORUITBETALEN 
Ook bedrijven kunnen vooruitbetalen naar wens.
De volgende mogelijkheid is: Vooruitbetalen d.m.v. het totaalbedrag van uw bestelling te storten op: RaboBank IBAN: NL58RABO 039 37 67 116 t.n.v. Body Works te Amsterdam onder vermelding van uw bestelnummer # ..... (vul hier het nummer in dat u, ter bevestiging van uw bestelling) per email heeft ontvangen.
Deze mogelijkheid kunt u kiezen bij uw afrekenopties in de desbetreffende shop. Bedrukte orders, Private lable of Custom made zijn uitsluitend bij vooruitbetaling.

3.) LEVERINGSTERMIJNEN en BEZORGING 
Wij leveren in principe uit voorraad. Artikelen die op voorraad zijn, hebben een gemiddelde levertijd van 1 werkdag tot maximaal 10 werkdagen nadat de goedkeuring van betaling (via MultiSafePay, PayPal of rechtstreeks op RaboBank) is ontvangen. Indien het artikel niet door ons geleverd kan worden dan wordt u hiervan (via e-mail) of telefonisch op de hoogte gebracht. Indien wij u niet binnen 30 dagen kunnen leveren, dan heeft u het recht om uw order zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden. Het spijt ons dan zeer dat we u niet hebben kunnen leveren.
Voor het verzenden van uw bestelling worden verzendkosten in rekening gebracht. Deze zijn onder andere afhankelijk van het gewicht, volume en/of plaats van aflevering. De verzendkosten worden vermeld op het betaalscherm (voor het sluiten van de overeenkomst / laatste fase van de bestelling) maar kunnen iets afwijken i.v.m het gewicht van uw bestelling. Indien uw bestelling in meerdere zendingen (back order) moet worden verzonden, dan zijn hier voor u uiteraard geen extra (verzend) kosten aan verbonden.
De aflevering van uw bestelde producten vindt plaats door DHL, PostNL, DPD, TNT/Fedex, UPS of een ander vervoersbedrijf van onze keuze, op het door u aangegeven afleveradres. Indien er niemand aanwezig is bij aflevering op het afleveradres, dan krijgt u een bericht met een trackingcode (u kunt uw zending volgen via www.tracktrace.nl ) en het telefoonnummer erop. Neem contact op met desbetreffende vervoerder en bespreek wanneer de bezorging nogmaals kan worden afgeleverd. Indien verzending met PostNL is, krijgt u bericht dat uw bestelling bij een PostNL in de buurt kan worden afgehaald. Bij alle leveringen is een duidelijk gespecificeerde factuur en/of pakbon ingesloten. Afhalen bij onze distributiecentra / opslagcentra kan uitsluitend op afspraak.

4.) RUILEN en RETOURNEREN 
Producten kunnen om een drietal redenen worden retour gezonden. In de eerste plaats is het mogelijk dat u op uw bestelling wilt terugkomen, zonder dat daar een reden voor is. In dit geval geldt de zogenaamde zichttermijn met de daarbij behorende voorwaarden. In de tweede plaats is ook mogelijk dat er sprake is van een verkeerde levering. Tenslotte kan een product beschadigd zijn of gedurende (normaal) gebruik kapot gaan. In dat geval is er sprake van garantie. 
Bedrukte orders, Private Label en Custom made van DYNABAND® en BlenderBottle® kunnen niet omgeruild of geretournerd worden.

5.) RECLAMATIEPERIODE
Reclamatieperiode is 7 dagen. Na de reclamatieperiode van 7 dagen wordt de verkoopovereenkomst definitief. Geleverde producten blijven eigendom van Body Works International BV totdat alle geleverde producten volledig betaald zijn.
Bij reclamatie dient u zelf zorg te dragen voor frankering en verzekering van de retourzending. Wij garanderen dat uw geld (aankoopbedrag -/- verzendkosten) binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending, op uw rekening is teruggestort. Als u besluit om een product te retourneren, dan dient u binnen 7 dagen hiervan melding te maken d.m.v. e-mail of brief. Niet telefonisch!

6.) VERKEERDE LEVERING / RECLAMATIE
Indien de geleverde goederen niet conform de overeenkomst zijn, dient de koper de eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen binnen 7 dagen na ontdekking te melden bij het BodyWorks International BV. De koper is verplicht de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden Wanneer u bij ontvangst constateert dat het verkeerde product is afgeleverd dan wordt deze uiteraard kosteloos omgeruild. Uiteraard geldt hier eveneens dat de producten niet mogen zijn gebruikt en dat zij in hun originele onbeschadigde verpakking met alle daarbij behorende documentatie worden verzonden. Verder geldt dat sommige producten niet kunnen worden teruggenomen indien het zegel verbroken is geweest.

7.) GARANTIE 
Verkoper garandeert dat elk door haar geleverd product voldoet aan normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en aan bestaande overheidsvoorschriften. Als bij normaal - met de bestemming overeenkomend - gebruik gebreken optreden, dan heeft u recht op garantie overeenkomstig de voorwaarden van de fabrikant. De garantie periode vangt aan op het moment dat u uw product heeft ontvangen/voort ontvangst heeft getekend. De koper verplicht zich de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Contractuele garanties gelden onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent.
Onder bepaalde voorwaarden kan er geen aanspraak worden gemaakt op de garantievoorwaarden. Dit is het geval wanneer er sprake is van: nalatig onderhoud of normale slijtage; veranderingen die zijn aangebracht door derden; aangebrachte wijzigingen in de afleverdatum; niet ´normaal´of ondeskundig gebruik; opzet of bewuste roekeloosheid; beschadigingen veroorzaakt door onheil van buitenaf (stroomuitval, blikseminslag, etc.); tegenwerking in het onderzoek naar de schade; type en/of serienummers zijn verwijderd. Verkoper stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van repareren of verzenden. Als verkoper u een nieuw vervangend product aanbiedt, dan kan een redelijk percentage als afschrijvingskosten/gebruikskosten in rekening worden gebracht. Indien u aanspraak wilt maken op de garantievoorwaarden dan kunt u direct contact opnemen met de service afdeling via info@bodyworks.nl of u meldt het ons via e-mailformulier op www.bodyworks.nl of brief.
Wij informeren u binnen 2 werkdagen op welke wijze wij u van dienst zullen zijn.

8.) AANSPRAKELIJKHEID 
Verkoper staat garant voor kwaliteit en service. Mocht er desondanks een geschil optreden waarin verkoper aansprakelijk wordt gesteld, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het her leveren van het product of teruggave van de koopsom. In het geval van wettelijke aansprakelijkheid is de aanspraak van de koper naar verkoper beperkt tot de uitkering van de verzekeringsmaatschappij in het betreffende geval.

9.) OVERMACHT 
Van overmacht is onder meer sprake als door oorzaken van buiten zoals bijvoorbeeld natuurgeweld, oorlogen, faillissement van een leverancier of het niet kunnen leveren van een leverancier, etc. Verkoper niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Wanneer zich dergelijke situaties voordoen en deze periode langer duurt dan 30 dagen, dan kunnen zowel u als verkoper de overeenkomst ontbinden.

10.) GESCHILLEN 
10.1. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: sales@bodyworks.nl. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren. Als dit niet lukt zal u op de hoogte gesteld worden van de vertragingsduur.
10.2. Komen we er samen niet uit, dan kunt u – tegen betaling van 25 euro klachtgeld – uw klacht voorleggen aan www.geschilonline.nl . Deze onafhankelijke commissie doet een uitspraak over het geschil. De uitspraak van de commissie is bindend. Wordt u (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld, dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) aan u terugbetaald.
10.3. Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in Nederland.

Dank u voor uw aandacht en veel plezier op onze websites.

© 1986-2020. All Rights Reserved.
Deze webshop is een onderdeel van Body Works International BV.

ENGLISH

GENERAL TERMS AND CONDITIONS BodyWorks International B.V. FOR DELIVERY TO COMPANIES (B2B)

 
If you have any questions regarding the delivery or products, please contact BodyWorks. 
This wholesaler is from Body Works International BV. In these general terms and conditions 'seller' is understood to mean seller: Body Works International BV
 
Thank you for your attention and have fun on this sport and fitness wholesale webshop. 
email: sales@bodyworks.nl 
 
Company: 
Body Works International BV 
Tel: +(31)(0)20-6140197 
 
Administration and return address:
Stavangerweg 41-27 
9723 JC Groningen  |  The Netherlands.
KvK: 33 194 053
VAT no: 8084.00.903 B01

 
1.) PAYMENT / PRICE 
At the time you place an order, the seller is obliged to deliver at that price. In case there is clearly an incorrect price, Seller may change the price. We will inform you immediately and look for a solution together.
 
All our prices are in € (Euro) excluding VAT unless otherwise indicated.  
We are not liable for printing errors or changes in prices, models, types, versions, etc.
 
Freight costs may vary and/or deviate from your order confirmation received by e-mail. This depends on the weight and size of the total order. The freight costs we receive from the carrier will be charged to you without storage. Orders are only delivered FOB unless otherwise agreed and confirmed in writing.
 
Payment of your order is possible through the online payment system of our shop and in cooperation with MultiSafePay "Online payment transactions. 
Delivery on account is possible but this is done in consultation with our financial department and signed approval of S. Cosman (CEO). 
Complaints within 7 days.
 
 1. PREPAYMENT 
Companies can also pay in advance according to their wishes. 
The next possibility is: Prepay by depositing the total amount of your order.
RaboBank IBAN:

NL58RABO 039 37 67 116 t.n.v. Body Works International B.V. quoting your order number # (You can choose this option in your checkout options in the shop concerned.
 
 1. DELIVERY TERMS AND CONDITIONS 
We basically deliver from stock. Items in stock have an average delivery time of 1 working day to a maximum of 10 working days after approval of payment (via MultiSafePay, PayPal or directly to RaboBank) is received. If the article can not be delivered by us, you will be informed (via e-mail) or by phone. If we cannot deliver within 30 days, you have the right to cancel your order without judicial intervention. We are very sorry that we have not been able to deliver you. 
Shipping costs will be charged for shipping your order. These depend, among other things, on the weight, volume and/or place of delivery. The shipping costs are mentioned on the payment screen (before the conclusion of the agreement / last stage of the order) but may vary slightly due to the weight of your order. If your order has to be shipped in multiple shipments (back order), there are of course no extra (shipping) costs involved. 
The delivery of your ordered products will be done by DHL, PostNL, DPD, TNT/Fedex, UPS or any other transport company of our choice, at the delivery address of your choice. If no one is present at the delivery address, you will receive a message with a tracking code (you can track your shipment via www.tracktrace.nl ) and the phone number on it. Please contact the carrier of your choice and discuss when the delivery can be made again. If shipment is with PostNL, you will receive a message that your order can be picked up at a PostNL nearby. All deliveries are accompanied by a clearly specified invoice and / or packing slip. Pickup at our distribution centers / storage centers is by appointment only.
 
 1. CHANGING and RETURNING 
Products can be returned for three reasons. Firstly, it is possible that you wish to return your order without any reason. In this case, the so-called trial period with the associated conditions applies. Secondly, it is also possible that there is a wrong delivery. Finally, a product may be damaged or break down during (normal) use. In that case there is a warranty. Printed orders, Private Label and Custom made from DYNABAND® en BlenderBottle®  can not be changed or returned.
 
 1. RECLAMATION PERIODATION period
is 7 days. After the complaint period of 7 days, the sales contract becomes final. Delivered products remain the property of Body Works International BV until all delivered products have been paid in full. 
In the event of a complaint, you are responsible for postage and insurance of the return shipment. We guarantee that your money (purchase amount -/- shipping costs) will be refunded to your account within 30 days after receipt of the return. If you decide to return a product, you must notify us within 7 days by e-mail or letter. Not by phone!
 
 1. REQUIRED DELIVERY / RECLAMATION If 
the delivered goods are not in accordance with the agreement, the buyer must report any defects or incorrectly delivered goods to BodyWorks International BV 
within 7 days after discovery. The buyer is obliged to inspect the delivered goods immediately upon receipt and to report any defects immediately in writing If you discover on receipt that the wrong product has been delivered, it will of course be exchanged free of charge. It goes without saying that the products may not have been used and that they will be shipped in their original undamaged packaging with all accompanying documentation. Furthermore, some products cannot be taken back if the seal has been broken.
 
 1. GUARANTEE 
Vendor guarantees that each product it delivers meets normal requirements of reliability and usability and complies with existing government regulations. If defects occur during normal use - in accordance with the intended use - you are entitled to a warranty in accordance with the terms and conditions of the manufacturer. The warranty period commences when you have received/ready signed for your product. The buyer undertakes to inspect the delivered goods immediately upon receipt and to report any defects immediately in writing. Contractual warranties are without prejudice to the rights and claims granted to the Purchaser by law. 
Under certain conditions, no claim can be made under the warranty conditions. This is the case when there is: negligent maintenance or normal wear and tear; changes made by third parties; changes made to the delivery date; improper or incompetent use; intent or deliberate recklessness; damage caused by external mischief (power failure, lightning strike, etc.); obstruction in the investigation of the damage; type and/or serial numbers have been removed. Vendor will determine whether the warranty applies and will determine the method of repair or shipment. If Seller offers you a new replacement product, a reasonable percentage may be charged as depreciation/usage. If you would like to claim the warranty conditions you can contact the service department directly at info@bodyworks.nl or you can report it to us via e-mail form at www.bodyworks.nl or letter.  We will inform you within 2 working days how we will be of service to you.
 
 1. LIABILITY 
Seller guarantees quality and service. Should a dispute nevertheless arise in which Seller is held liable, the liability is limited to the redelivery of the product or refund of the purchase price. In the event of third-party liability, the Buyer's claim against Seller shall be limited to the payment of the insurance company in the case in question.
 
9.) 
Force majeure is, among other things, force majeure if due to external causes such as natural violence, wars, bankruptcy of a supplier or inability to deliver a supplier, etc. Seller cannot meet its obligations. When such situations occur and this period lasts longer than 30 days, both you and Seller can terminate the agreement.
 
 1. DISPUTES 
  1. It may happen that you are not satisfied with a product and/or service. Please contact us as soon as possible, preferably by e-mail: sales@bodyworks.nl. We will respond to your complaint within 30 days at the latest. If this does not succeed, you will be informed of the delay. 
  2. If we are unable to resolve your complaint together, you can - for a fee of 25 euros - submit your complaint to www.geschilonline.nl . This independent committee will rule on the dispute. The decision of the committee is binding. If you are (partially) in the right, the complaint money will be (partially) refunded to you. 
  3. The foregoing does not affect the right to submit a dispute to the competent court in The Netherlands.
 
Thank you for your attention and enjoy our websites.
 
© 1986-2020. All Rights Reserved.
This webshop is part of Body Works International BV.
 

Deze website gebruikt cookies om een goede weergave van de website geven.
Accepteer geselecteerde cookies

Dank dat je BODYWORKS FITNESSGROOTHANDEL bezoekt.

Kijk rond of je iets kunt vinden voor je fitnesscentrum, sportcentrum,
fysiotherapiepraktijk, sportdag, (web)winkel... 
We hanteren staffelprijzen met hoge kortingen op aantalen!


PRIJZEN WORDEN ZICHTBAAR NA REGISTRATIE.

Heb je een vraag, inlogproblemen, even wegwijs worden of advies nodig?
Bel met 020-6140197, we helpen je graag.